Първи сблъсък с бюрокрацията 

Днес се обади Гери, която ни движи документите, и ни ‘зарадва’, че, за да се открие строителна линия, трябва да имаме договор с фирма, която е вписана в Централния професионален регистър на строителя. И преди го имало това изискване​, но било пожелателно, а сега, след последните промени в ЗУТ в началото на 2017-та, е задължително. Ако трябва да сме честни, веднага се сетихме, че това го пишеше и в разрешителното ни за строеж. Щяхме да планираме какво да правим по въпроса, но естествено забравихме.

Ето го и въпросния пасаж от ЗУТ:

Чл. 157. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция или от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта.

Нашият майстор, Назиф, има фирма, но шансът да е във въпросния регистър е почти нулев. Алтернативата е да се намери такава фирма, която ще ни строи къщата само на документи и да се види какви пари ще искат. Гери обеща да опита да намери такава, май имаше конкретна идея.

Note to self:

  • Да се чуем с Назиф и да го питаме дали случайно не фигурира в този регистър на строителните фирми. (Чухме се, не фигурира.)